Chirurgia de imprantu

Sa chirurgia de imprantu pertocat s’arremprasu de is dentis chi amancant (dentis pèrdias opuru po agenesia) cun pilastrus (arrèxinis frassas) de titàniu integraus in s’ossu de is barras.

Su titàniu est unu materiali totu biocompatìbili e anallèrgicu, benit imperau de dexenas de annus comenti materiali apostadamenti in is pròtesi de totu s’organismu comenti is pròtesi a s’anca e is bias ortopèdicas. Is imprantus funt su mellus sceberu po torrai a ponni is dentis, ma no po arremprasai sa sanadura de una o prus dentis chi podint essi sanadas e aguantadas. Est consillau in is giòvunus (una borta acabau s’adelantamentu de is mascellaris) e in is bècius. Introdusi is imprantus est simpli, lestru e chena de dolori.

Po podi introdusi is imprantus est de importu mannu un’analisi fata cun atentzioni de su professionista de manera clìnica, cun imprus unu stùdiu fatu cun documentatzionis de importu che a fotografias, calcus e tac. Cun arreferimentu a sa tac custa permitit de sighiri in seguresa a su 100 po 100 in su tratamentu, permitit de valutai innantis artària, grussària e densidadi de sa strutura de s’ossu. Asuba de custus pilastrus andat tzementau o andat aviada una corona de dentis opuru, chi asuba de prus de unus cantu pilastrus, diferentis elementus finsas a un’arcada dentali intrea, puru cun d-una cantidadi arredùsia de ossu in grussària e/opuru artària. Is materialis imperaus po fai is coronas asuba de is imprantus funt diferentis cunforma a s’abisòngiu, de sa posidura e de sa strutura de acabu chi benit fata.

Is imprantus podint essi carrigaus luegus cun sa corona (CÀRRIGU PRONTU) chi sa strutura de s’ossu ddu permitit, chi pertocat una denti de innantis (chi no màtziat) e chi si partzit su càrrigu asuba de prus imprantus.

Generalmenti is imprantus postus in logu de càrrigu de matziadura prus de importu, aici comenti cascialis de ananti e cascialis, podint essi carrigaus cun sa corona 2 o 4 mesis apustis de su positzionamentu de s’imprantu. Ingunis aundi sa strutura de s’ossu abarrau in su logu de preimprantu fessit pagu e nudda po artària opuru ladària opuru grussària est casi sèmpiri possìbili, cun tratamentus de rigeneradura de s’ossu, apariciai s’ossu a s’introdusidura de s’imprantu.

In su stùdiu Alfadental
Dr. Alessandra Pinna, cun 18 annus de sperièntzia, imperat is mellus imprantus in cumèrtziu (ca chi nci funt asuba de issu prus de 15 annus de stùdiu e circa) e is prus metòdicas agiorronadas po amparai s’ossu e is sìntzias in is annus.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu