Sa Dotora Alessandra Pinna

Fundadora de su progetu Alfadental, laureada in odontojatria in su 2000, fait custa professioni de 18 annus, cun atentzioni manna e fitiana a s’aprofondimentu spetzialìsticu e su stùdiu de metodologias noas cun aplicadura a sa professioni.
Pigat parti dònnia annu a cursus medas de agiorronamentu fatus de arrelatadoris famaus a livellu natzionali e internatzionali po su chi pertocat s’imprantologia, sa chirurgia, sa pròtesi dentària, sa parodontologia, s’endodontzia, s’odontojatria arrangiadora.
Sa passioni, sa disponibilidadi in su organisai, s’incuru mannu po dònnia patzienti e su profilu artu mèigu contradistinghint su fai suu, e cun custu, s’identidadi acapiada a is stùdius Alfadental.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu