Dromidroxu, asseliadura e ansiolisi.

Is curas odontojatricas funt andadas ainnantis chi ddas poneus in cumparàntzia a is “sperièntzias anca de su dentista” de 30 annus a oi cun anestesias afortiadas e tratamentus prus pagu invasivus e prus dilicaus.
Podeus duncas cumprendi ca su pensamentu e sa tribulia po is tratamentus dentìsticus potzat essi unu problema po is curas e po nudda dinscansosu de sobrai, po una timoria ìntima opuru po is sperièntzias passadas.

Candu nci at unu pensamentu lèbiu fait a ddu arresolvi cun dromidroxu, chena de imperai mexinas. Su fueddu est fortza, energhia. Sa timidesa fait a dda agiudai cun metòdicas de dromidroxu e meditatzioni, finsas a lompi a essi asseliaus po fai is tratamentus normalis de su stùdiu dentìsticu.

S’agiudu pissicològicu est una manera stravanada po cumbati is pensamentus: perou custu a bortas no abastat po unu tratamentu prus longu, invasivu, opuru po timorias opuru pensamentus mannus meda. Po podi gestiri custus barrancus Alfadental donat comenti tratamentu aciuntu a is tratamentus dentìsticus s’asseliadura farmacològica lèbia. Su protocollu scientìficu sighiu ddu ant stèrriu e studiau de annus in s’Universidadi de Pàdua po essi imperau in is stùdius dentìsticus.

S’asseliadura cuscienti lèbia est su mellus tratamentu po is patzientis cun pensamentus, po patzientis bècius, po patzientis timorosus, cun patzientis chi megant de tenni gana de caciai o po patzientis chi no bolint essi trumentaus de unu tratamentu longu. In su protocollu de asseliadura est possìbili donai mexinas contra-inframadoras in is benas chi ndi bogant o abasciant is cunseguèntzias de tratamentus invasivus comenti unfrori e pistadura.

Alfadental at pigau custu protocollu faendi-ddu suu po un’odontojatria noa chena de dolori e chena de cunseguèntzias pustis-chirùrgicas.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu