Odontojatria estètica

S’odontojatria estètica pertocat sa bisura de s’arrisu.

Làminas estèticas in compòsitu opuru in tzeràmica e sbianchimentu funt tratamentus de importu mannu po fai prus bellu s’arrisu.
Alfadental aguantat in cunsideru meda s’estètica de s’arrisu, apretziendi totu is paràmetrus: colori de sa denti, mannària e forma de sa denti, arrelata cun is murrus, arrelata cun is sìntzias chena de lassai a una parti sa fonètica e s’arrelata cun s’arcada antagonista.
In dònnia manera benit studiau po mèdiu de fotografias e vìdius professionalis, mollus de stùdiu e ceraduras dianniòsticas, amostendi sa dispintadura de s’arresurtau de acabu innantis de su tratamentu.

Làminas estèticas.

Is làminas estèticas curregint bisuras lègias de sa buca po nexi de dentis piticheddas, arrogadas, trotas o scuriosas. Assegurant un’estètica bona meda e una funtzionalidadi perfeta.

Is làminas estèticas permitint de amellorai s’arrisu de donniunu chena de spaciai e incapsulai, ni de depi torrai dèbili sa strutura de sa denti.

Funt sa solutzioni giusta a is situatzionis afatantis:
• Dentis cun su smaltu arrovinau: in is dentis cun amelogenesi imperfeta màncias de fluorosi, insaras is làminas estèticas bessint una solutzioni de importu po amellorai sa bisura de is elementus dentalis;
• Dentis scuriosas: is dentis scuriosas po nexi de ferta o disabiatzamentu o de mexinas che a is tetraciclinas podint arrechedi unu tratamentu cun làminas de tzeràmica;
• Dentis in posidura sballiada: is làminas estèticas funt una solutzioni mellus de s’ortodontzia po arrangiai sa posidura de is dentis in is personis chi po una calisisiat arraxoni no arrennescint a sustenni su tratamentu ortodònticu;
• Dentis stesiadas de diastema: candu intre is dentis nci at logu lìberu meda, fai a arrepreni is logus cun sa intzimentadura de is làminas;
• Dentis spaciadas po nexi de brucsismu opuru de àssidus;
• Dentis chi arresistint a tènnicas de sbianchimentu;
• Dentis cun forma stramba: dentis a forma de conu e dentis curtzas;
• Presèntzia de costruiduras noas e mannas;

A is làminas estèticas fait a ddas fai in rèsina composida opuru in tzeràmica: cun totueduus is materialis si arrennescit a otenni un’arresurtau estèticu de importu.

Is làminas in rèsina composida fait a ddas fai inderetura in sa denti finsas a lompi a sa forma e a su colori de sa denti disigiada opuru, cumentzendi de calcus pretzisus, podint essi fatas in laboratòriu e apicigadas asuba de sa superfitzi de sa denti. Sa rèsina composida andat allustrada fatu-fatu (po esempru candu si faint is tratamentus de limpiadura de is dentis) po aguantai su luxentori de inghitzu.

Sa tzeràmica est su mellus materiali po is làminas estèticas gràtzias a su fatu de essi tostada e de sa refratzioni de sa luxi aguali a su smaltu de sa denti naturali: est mellus de sa rèsina composida e aguantat in is annus sa bellesa sua chena de essi torra allustrada opuru arrangiada. Is làminas in tzeràmica ddas faint in laboratòrius de pretzisioni e apicigadas a sa denti po sèmpiri;

In su stùdiu Alfadental sa Dotora Alessandra Pinna, cun 18 annus de sperièntzia, imperat is mellus metòdicas po fai is làminas, ponendi impari s’aparìciu pagu invasivu de sa denti e sa mellus tènnica de apicigadura de sa làmina a sa denti matessi finsas a sa stabilesa e a sa saludi de is sìntzias, assegurada de sa tènnica de aparìciu imperada cun profetu in sa pròtesi fissa.

Sbianchimentu

Su sbianchimentu est su prus tratamentu pediu in s’odontojatria estètica: cun prodùsius professionalis donat a s’arrisu una bisura prus bianca e naturali.

Permit de annoai e fai prus bellu s’arrisu boghendi-ndi su grogu e su scuriosu de is dentis torrendi-ddas a su biancu naturali insoru. Su sbianchimentu no est perigulosu e no fait dannus: una borta fatu aguantat s’intensidadi sua in is annus.
Totu is tratamentus estèticus funt acapiaus a fotografias de sa situatzioni innantis e apustis de is tratamentus fatus, po atestai sa bonesa de is tratamentus.

In su stùdiu Alfadental su Dotori Carlo Porcedda circat de fai prus luxenti s’arrisu de is patzientis.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu