Pròtesi dentali

Sa pròtesi dentali pertocat su torrai a fai is dentis cumprumìtias malamenti e de s’arremprasu de is dentis chi amancant. Sa tenta sua est de torrai a is dentis chi amncant sa funtzionalidadi e sa bisura bona insoru.

Sa tenta de sa pròtesi est de torrai funtzionalidadi e bisura bona a is dentis chi ant pèrdiu cantidadi mannas de tessutu opuru poita amancant una opuru prus de una denti (po nexi de tacadura, parodontiti o ferta).
Alfadental fait pròtesi dentalis imperendi tènnicas annoadoras chi permitint de aguantai sa bisura sana de is sìntzias in is annus, chena de sa formadura de s’óru nieddu o de arritiru de is sìntzias (aici comenti invècias sutzedit cun is àteras metòdicas). Is materialis imperaus mudant segundu sa situatzioni, a cumentzai de s’arresistèntzia funtzionali a sa matziadura o a s’arrenda estètica, chi pertocat una denti de ananti.

In su stùdiu Alfadental sa Dotora Alessandra Pinna, cun 18 annus de sperièntzia, fait is pròtesi dentalis, assigurendi un’arrisu nou e una matziadura noa in su tempus.

Spètzias de pròtesi

Esistint spètzias diferentis de pròtesi, chi benint progetadas e studiadas cunforma a is abisòngius de dònnia patzienti e a una valutatzioni de is arcadas de dentis po su chi pertocat su parri clìnicu, fotogràficu e arradiològicu:

• Pròtesi fissa;
• Asuba de dentis naturalis;
• Coronas asuba de denti sola;
• Làminas estèticas;
• Pontis (asuba de una o prus de duas arrèxinis si fait s’àplicu cun prus dentis, chi acàpiat arrèxinis atesu)
• Asuba de imprantus;
• Corona sola;
• Ponti;
• Arcada intrea.
• Pròtesi moviditza:
• Partziali cun acotzu auba de elementus dentalis presentis;
• Totali (po totu s’arcada);
• Pròtesi mesu-moviditza
Overdenture (pròtesi totu moviditza cun atacus asuba de 2 o 4 imprantus)

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu