Riabilitadura de is serraduras.

Sa manera de serrai beni sa buca est de fundòriu po matziai beni, po su benèssiri articulari e musculari. Is dentis arrutas, sa presèntzia de parafuntzionis (aici comenti serradura e brucsismu), de maliserraduras de importu, de arrangiaduras incongruentis de dentis e s’ausèntzia de dentis podint essi càusa de precuntatus e/opuru arrovinai sa saludi de is dentis e articulari e finsas de is mùsculus in su tempus benidori.
Candu una denti arruit chitzi, is dentis chi funt acanta si “incruant” pighendi su logu sbuiu e in s’interis sa denti a parti de susu ndi stupat trota conca a s’artària antagonista.

Brucsismu

Su brucsismu spàciat is dentis de totueduas is arcadas finsas a fai bessiri a pillu sa parti de aìnturu de sa denti, faendi-dda bessiri sensìbili, e a dda truncai. In custa situatzioni no fait a torrai a arrangiai a una denti scéti, ca su logu po ddu torrai a fai comenti fiat a s’inghitzu est cincinau po nexi de su cuntatu de is àteras dentis de s’àtera arcada.

In custa situatzioni sa serradura no est prus una serradura naturali, ma fait a arrangiai sa serradura pranifichendi e studiendi sa buca cun fotografias, mollus e arradiugrafias. A cumentzai de custa pranificadura fait a torrai a arrangiai sa serradura intre is arcadas de manera giusta, faendi arrangiaduras ad hoc denti po denti, chi si afòrtiant in su matessi tempus e torrant a fai is partis pèrdias de sa denti chena sacrifìtziu perunu de sa denti etotu, calincuna borta puru cun s’agiudu de s’ortodontzista chi permit de torrai a donai a sa buca is logus naturalis chi ant a essi torraus a arrepreni protesicamenti cun dentis de mannària currègia (po mèdiu de imprantus o arresurtaus moviditzus).

In su stùdiu Alfadental sa Dotora Alessandra Pinna cun 18 annus de sperièntzia e cursus, arràngiat is arcadas de is dentis e is serraduras de manera de permiti una serradura ideali.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu