Surrùschiu e apneas.

Su surrùschiu est una cunditzioni spainada meda in totu sa populatzioni: medas bortas podit essi su sinnali de unu problema chi depit essi scobertu e tratau po no dormiri mali, po no tenni sonnu a mangianu e finsas po no tenni problemas chi pertocant s’arrespiru e su coru.

Su surrùschiu est ocasionau de insuficèntzia arrespiratòria a is bias de su nasu ca nosi fait arrespirai cun sa buca aberta. Est custu fatu chi ocasionat is “apneas”, est a nai momentus chena de arrespirai finsas po calincunu segundu. Po sa majoria de is bortas is apneas no nosi faint scidai de manera cumpria a su noti, e duncas no nosi torrat contu de su sunfrimentu. Is apneas a de noti podint essi prus o mancu fitianas, a segundu de sa grajesa si lompit finsas a andai in apnea prus de una borta a minudu o po medas segundus de sighida. Est amostau de manera scientìfica ca is apneas podint provocai problemas a totu s’organismu nostu faendi amanniai sa possibilidadi de maladias a su coru, diabeta de spètzia 1 e grassesa e imprus in d-unas cantu bortas podit provocai intzidentis in s’arruga cun sa vetura po nexi de su sonnu.

Po arreconnosci una spètzia de turmentu de su sonnu si fait sa polisonnografia, est a nai un’averiguada costanti de su sonnu po mèdiu de un’aina spetzìfica chi permitit de agatai su turmentu, sa frecuèntzia e sa durada de is apneas.

Is apneas podint bessiri po medas arraxonis: pneumatològicas, o problemas a is prumonis o de spètzia ostruidora, cun arredusimentu de su canali aundi passat s’àiri. Candu funt ostruidoras pertocant is OSAS est a nai sìndromi de apnea ostruidora de su sonnu.

In custa situatzioni, si vàlutat de interbenni cun d-un’aina mèiga de avantzamentu de is barras de pretzisioni, fata in laboratòriu, chi mandat ainnantis is barras de calincunu millimetru, amanniendi su fluori de s’àiri e boghendi-ndi is apneas.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu