Sìlvia Piras

Agiudanti a su scrannu e segretària aministradora de su 2004. Arricimentu, professionalidadi, ma pruschetotu s’atendèntzia fitiana a dònnia patzienti po su chi pertocat s’agiorronamentu de su stadu odontojàtricu. Est sa chi organisat is arrelatas de ofìtziu cun is patzientis in is stùdius de Igrèsias e Casteddu, un’agiudu fitianu e de vàllia in s’organisadura de sa scuadra de traballu, in sa cuncòrdia de s’ambienti aundi si traballat e in s’agiudu in is interbentus.

Una seguresa de calidadi e de serbìtziu.

Ita ses abetendi ?
Prenota imoi etotu sa bìsita tua

Sa primu bìsita po sa valutazioni est in donu